Kiểm kê tài sản bệnh viện

Bệnh viện Bình Dân tiến hành kiểm kê tài sản trong bệnh viện. Các khoa phòng làm theo hướng dẫn bên dưới, để hạn chế sai sót.

  • Truy cập link Google Sheet của từng khoa phòng theo chi tiết bên dưới
  • Phần dữ liệu của kiêm kê tài sản 2020 đã bị khoá
  • Khoa/phòng nhập số liệu kiểm kê tài sản 2022, nếu có thêm mới, vui lòng thêm hàng và ghi tên loại tài sản.

Link truy cập file Google Sheet từng khoa phòng