Kiểm tra bệnh viện 83 tiêu chí

Các bước thực hiện

  • Tải bộ 83 tiêu chí về máy tính
  • Tải Bảng phân công, dò theo bảng phân công, các tiêu chí mình được phân công và in.
  • Tải bảng chấm điểm, đánh giá Phụ Lục 3 và in, điền thông tin, ký tên.
  • Thực hiện chấm điểm và đánh giá.
  • Cần hỗ trợ liên hệ Ngọc Minh, phòng Kế hoạch tổng hợp.

Mẫu đánh giá: